NAIK-ÁTHK Pályázati (ajánlattételi) felhívás helyiségbérletre

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézete (2053 Herceghalom Gesztenyés út 1.) az alábbi ajánlatételi felhívást teszi közzé az Intézet vagyonkezelésében álló

2053 Herceghalom Gesztenyés út 1. szám alatti 022/2 hrsz.-ú kísérleti modell telepén elhelyezkedő állattartó és kiszolgáló épületei szabad kapacitásainak határozott (legfeljebb 60 hónap) időre történő bérbeadására.


I. BÉRBEADANDÓ ÉPÜLETEK (HELYISÉGEK)
 

A bérbeadás útján hasznosításra kerülő épületek (helyiségek) listája a jelen ajánlati felhívás mellékletét képezi.

Az érdeklődők részére (előzetesen bejelentkezés alapján) a meghirdetett épületek (helyiségek) megtekintésére a Bérbeadó lehetőséget biztosít.
 

II. A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
 

Az ajánlatokat név feltüntetése mellett, hivatalos cégszerű aláírással, kizárólag írásban, zárt, sérülésmentes borítékban, 1 db eredeti példányban, a pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

1. Az ajánlatok benyújtásának helye: 2053 Herceghalom Gesztenyés út 1. 

2. Az ajánlat benyújtásának (beérkezésének) határideje 2018. december 20. napján 16:00 óra. Hiánypótlásra egy alkalommal, az ajánlatkérő értesítését követő három napon belül van lehetőség

3. A részvétel feltételei:

3.1. Ajánlatot bármely természetes személy, jogi személy (gazdasági társaság, szövetkezet, egyesület, alapítvány, stb.), egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég benyújthat.

3.2. Ajánlattevő az ajánlatát a jelen felhívás mellékletét képező pályázati nyomtatványon köteles megadni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott havi bérleti díjat, a bérlet időtartamát és a helyiségben folytatni kívánt gazdasági, illetve kutatási tevékenység megjelölését.

4. A pályázathoz benyújtandó iratok, dokumentumok:

 • pályázati nyomtatvány, amely szerkeszthető formában az intézet [www.athk.naik.hu] honlapjáról letölthető;
 • cégnek minősülő Ajánlattevő esetében cégkivonat másolat, alapítvány vagy egyesület esetében bírósági bejegyzésről szóló végzés, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásból származó kivonat, vagy EV igazolvány másolat;
 • nem természetes személy esetén aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolat,
 • meghatalmazott (képviselő) eljárása esetén a meghatalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása,
 • Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy
  a.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely minőségét a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani,
  b.) vele szemben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 25 § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok nem állnak fenn és a szerződés megkötéséhez a jogszabályi feltételeknek megfelel.

5. Pályázati biztosíték:

Bérbeadó a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték letétbe helyezéséhez köti, azaz Ajánlattevő köteles a bérbeadó részére a 500 Ft/m2 pályázati biztosítékot adni. A pályázati biztosíték összegét Bérbeadó Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01743599-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni. Az átutalási teljesítésének dokumentumát másolatban a pályázati dokumentációhoz csatolni kell.

A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint a pályázatok elbírálása után - az alábbi kivételektől eltekintve - vissza kell adni.

Nem jár vissza a biztosíték, ha

a.) az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát, 

b.) ha a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható okból hiúsult meg,

c.) a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

Az eredménytelen ajánlatot tevők részére – ide nem értve a 2. helyezettként kihirdetett Ajánlattevőt - a befizetett pályázati biztosíték összege az ajánlatok ismertetését követő 8 napon belül átutalás útján visszafizetésre kerül. A 2. helyezettként kihirdetett Ajánlattevő részére a befizetett pályázati biztosíték az első helyezettel történő szerződéskötést követő 8 napon belül kerül visszafizetésre.

A nyertes Ajánlattevő által befizetett pályázati biztosíték a szerződéskötéskor fizetendő óvadék összegébe beszámításra kerül, az esetleges különbözet pedig a szerződéskötést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. 

6. Ajánlatok rangsorolása, eredmények ismertetése:

Bérbeadó a megpályázható épületenként (helyiségenként) 1. és 2. helyezett Ajánlattevőt hirdet 2018. december 27. napján. Az eredményről az ajánlattevők elektronikus levélben írásbeli tájékoztatást, a nyertesek SMS értesítést is kapnak.

Bérbeadó az érvényes pályázatok közül a megajánlott bérleti díj és a futamidő szorzataként meghatározható várható bérleti díjbevétel mértéke alapján hirdet nyertest.

7. Ajánlatok érvénytelensége, szerződéskötés megtagadása:

Érvénytelen az Ajánlat ha;

 • nem tartalmaz ajánlatot a bérleti díjra, vagy a megajánlott bérleti díj nem éri el a bérbe adandó épületek (helyiségek) listájában meghatározott bérleti díj alsó határát;
 • nem tartalmaz ajánlatot a bérlet időtartamára;
 • az Ajánlattevő a kutatási célú konstruktív együttműködéstől elzárkózik, azaz a bérleti időszak alatt az intézet futó és jövőbeni kutatási projektjei teljesítéséhez szükséges – bérleti jogviszonyban érintett – infrastruktúra előre egyeztetett időpontban és időtartamra történő biztosítását (átadását) nem vállalja.  
 • Ajánlattevő átláthatóságáról és/vagy a jogszabályban meghatározott kizáró okokról nem, vagy nem megfelelően nyilatkozott;
 • Ajánlattevőnek a Bérbeadóval szemben lejárt tartozása áll fenn, vagy a pályázati határidőt megelőző 1 évben 90 napot meghaladó fizetési késedelemmel rendelkezett;
 • egyéb okból nem felel meg a pályázati kiírásnak vagy a vonatkozó jogszabályoknak.

 A Bérbeadó fenntartja továbbá magának azt a jogot, hogy az Ajánlattevő által folytatni kívánt tevékenység ismeretében, vagy egyéb okból az Ajánlatot elutasítsa, így az Ajánlattevőt az eljárásból kizárja. Bérbeadó kifejezetten rögzíti, hogy jogosult megtagadni a legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevővel a bérleti szerződés megkötését. Bérbeadó jogosult továbbá az ajánlati felhívást részben vagy egészben bármikor indoklás, és bármilyen költség vagy kiadás megtérítése nélkül visszavonni, illetve eredménytelennek nyilvánítani, valamint a szerződéskötéstől bármikor indoklás és bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül elállni.

8. Szerződéskötés:

Bérbeadó az 1. helyen kihirdetett Ajánlattevővel köt bérleti szerződést, amennyiben az Ajánlattevő ajánlata érvényes és a Bérbeadó a 7. pontban rögzített valamely okból nem tagadja meg a szerződéskötést.

Az 1. helyezett visszalépése, pályázatának érvénytelensége, vagy az 1. helyezettel történő szerződéskötés megtagadásának esetén Bérbeadó a 2. helyezettel köti meg a bérleti szerződést.

Szerződéskötésre legkésőbb az eredmények ismertetésétől számított 8 napon belül kerül sor, az 1. és 2. helyezett Ajánlattevők ezért a pályázat eredményhirdetését követő 9. napig vannak kötve a pályázataikban foglalt ajánlataikhoz.

9. Szerződéses feltételek:

A bérleti szerződés a jelen pályázati felhívás mellékletét képező szerződéstervezet szerint kerül megkötésre. A szerződéstervezetben foglalt érdemi rendelkezések megtárgyalására, módosítására nincs lehetőség.

A pályázat nyertese az ajánlatában megajánlott összegű bérleti díjon köteles megkötni a bérleti szerződést. 

A bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele 500.000 Ft összegű kaució megfizetése. Bérbeadó a nyertes Ajánlattevő pályázati biztosítékát a szerződést biztosító mellékkötelezettségként meghatározott kaució részteljesítéseként figyelembe veszi (számolja el).

A bérleti jogviszony ideje alatt a bérlemény karbantartása a Bérlő feladata és költsége a Bérlőt terheli. Az épületek eredeti funkciójának megváltoztatására, felújítására, korszerűsítésére csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor.

A meghirdetett helyiségekre a bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete megegyezik a bérleti időszak kezdetével.

A helyiségeket a szerződés megszűnésével rendeltetésre alkalmas állapotban a szerződésben meghatározottak szerint kell visszaadni.

10. Egyéb rendelkezések:

A pályázattal kapcsolatban felmerülő minden költség – annak sikerétől függetlenül – a Ajánlattevőt terheli.

A pályázattal kapcsolatos információkat az alábbi elérhetőségeken és időpontban lehet kérni:

NAIK-ÁTHK.

cím: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.

kapcsolattartó: Rózsa Szabolcs főosztályvezető
(mobil: 06 30/384-8535, email: rozsa.szabolcs[kukac]athk.naik.hu)

időpont: hétfő-csütörtök: 8:00 – 15:00, péntek:  8:00-13:00

 A pályázati eljárással kapcsolatos teljes dokumentáció az intézet honlapján elérhető, letölthető.

Benyújtandó mellékletek:

 1. rendelkezésre álló cégkivonat / bejegyző végzés / egyéni vállalkozói igazolvány másolat vagy kivonat az egyéni vállalkozói nyilvántartásból
 2. aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolat 
 3. Átláthatósági és a jogszabályi kizáró okok fennállásával kapcsolatos nyilatkozat(ok)  
 4. Meghatalmazott (képviselő) eljárása esetén a meghatalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása        

 

Bérbeadásra kijelölt épületek listája

Elhelyezkedés

Funkció

m2

Közművek (Igen/Nem)

Elvárt nettó
bérleti díj

víz

áram

fűtés

szellőzés

Modell telep

Kísérleti baromfiistálló

  400

I

I

N

I

  1.300 Ft/m2/hó

Modell telep

Kísérleti juhistálló

  630

I

I

N

I

  1.300 Ft/m2/hó

Modell telep

Hízómarha istálló I.

  270

I

I

N

N

     500 Ft/m2/hó

 

Kapcsolódó dokumentum:

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.